0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Analizi

SPSS, Statistical Package for the Social Sciences Türkçe olarak Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı  anlamına gelen program; SAS, R, Matlab Stata, vb. gibi genel olarak nicel analizler ( istatistiksel ) yapmak amacıyla kullanılan pek çok programdan biridir. 1968’de SPSS Inc. İsimli bir şirket tarafından kurulan program 2009 senesinde IBM firması tarafından satın alındı. Adından da anlaşılabileceği gibi sosyal bilimler başta olmak üzere sağlık, eğitim ve fen bilimleri alanlarında da bazı kurumlar ile kuruluşların Pazar araştırmasında kullanılmaktadır. spss programı, Java platformunda çalışırken Windows, Mac ve Linux işletim sistemleriyle kullanılabilir.

SPSS’de bulunan başlıca istatistikler

 • Betimleyici ve açıklayıcı istatistikler
 • Ortalamalar,
 • Ortalamaların karşılaştırılması (t-testi)
 • Varyans analizi (ANOVA, ANCOVA , MANOVA vb.)
 • Korelasyon
 • Doğrusal regresyon, aşamalı regresyon ve çoklu regresyon
 • Faktör analiz
 • Madde analizi ve Güvenirlik analizi
 • Diskriminant analiz
 • Multilevel analiz
 • Parametrik ile parametrik olmayan versiyonları

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

spss analizi uygulamalarında en büyük yanlış yapılan husus geleneksel yaklaşımların kullanılmasıdır. Kaba bir deyim olan “imam bu şekilde yapar ise cemaat şu şekilde yapar” tarzı bir ifade, geleneksel yaklaşıma örnek olarak verilebilir.

Yapılan analizde önem taşıyan nokta kimin ne türde bir analiz yaptığından çok ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığıdır. Bu sebepten dolayı, SPSS programı kullanılarak anket uygulaması, laboratuvar ya da saha testleri gibi hangi analizlerin gerçekleştirileceğine çalışmaya başlamadan önce planlanmalı ve bu çalışma sırasının doğrultusunda hareket edilmelidir. Çalışmanın yapılmasından sonra hangi analizlerin uygulanacağına karar vermeye çalışmak epeyce risk taşıyan bir durumdur ve bu, yapılan tüm ölçümlerin heba olmasına sebep olur. Bu nedenden ötürü SPSS olsun ya da herhangi bir analiz programı olsun hangisi kullanılacaksa fark etmez, çalışmaya başlamadan bir bilirkişiye danışmak araştırmacıya yarar sağlayacaktır.

Uygun analiz yönteminin seçilmesi

Anket oluşturma işlemlerinde spss değişken tanımlama gibi adımların tamamlanması ile uygun analiz cinsi belirlenir. Uygun analiz cinsinin belirlenmesinde ilk kriter spss veri örnekleri türüdür. Analiz metotları verilerin özelliklerine göre 2 ana gruba ayrılır. Bu gruplarda bulunan temel analiz yöntemleri şu şekildedir.

 1. Parametrik verilerde kullanılan analiz metotları; t-testi, Varyans Analizi, Pearson Korelasyonu, Basit Doğrusal Regresyon, Çoklu Doğrusal Regresyon
 2. Parametrik olmayan verilerde kullanılan analiz metotları; Spearman Korelasyonu, Ki-Kare Testleri.

Firmamız Danışmanlığında aşağıdaki analiz yöntemleri hakkında hizmet alabilirsiniz.

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

 • Merkezi Eğilim Ölçütleri
 • Medyan (Ortanca)
 • Aritmetik Ortalama
 • Mod (Tepe Değer)
 • Varyans
 • Ortalamadan Sapma Ölçütleri
 • Standart Sapma
 • Tek Değişkenli Normal Dağılım
 • Normallikten Sapma Ölçütleri
 • Çarpıklık
 • Basıklık

PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ

 • Bağımlı olarak İki Örnekli T-Testi (Paired Samples T-Test)
 • Bağımsız olarak İki Örnekli T-Testi (Independent-Sample T-Test)
 • T-Testi
 • Tek Örnekli T-Testi (One Samples T-Testi)
 • F-Testi (Varyans Analizi = ANOVA)
 • Z-Testi

PARAMETRİK OLMAYAN (NON-PARAMETRIC) HİPOTEZ TESTLERİ

 • Ki-Kare Testi
 • Ki-Kare Bağımsızlık Testi
 • Ki-Kare Uygunluk Testi
 • Rusn Testi
 • Wald-Wolfowitz Testi
 • Friedman’s S Testi
 • Mann-Whitney’s U Testi
 • Spearman’s Rank Order Korelasyonu
 • Kruskal-Walls H Testi
 • Wilcoxon Signed Rank Testi

KORELASYON ANALİZİ

 • Kanonik Korelasyon Analizi
 • Kısmi Korelasyon
 • Pearson Korelasyonu

VARYANS ANALİZ (ANOVA-MANOVA)

 • ANOVA Tek Yönlü
 • ANOVA İki Yönlü
 • MANOVA Tek Yönlü
 • MANOVA İki Yönlü
 • REGRESYON ANALİZİ
 • KOVARYANS ANALİZİ (ANCOVA)
 • Çoklu Doğrusal Regresyonun Analizi
 • Basit Doğrusal Regresyonun Analizi
 • Probit Regresyonun Analizi
 • Lojistik Regresyonun Analizi
 • AYIRMA (DISCRIMINANT) ANALİZİ
 • FAKTÖR ANALİZİ
 • GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
 • KÜMELEME ANALİZİ (CLUSTER ANALYSIS)

Fiyatlandırma

Firmamızda fiyatlandırması yapılacak olan (spss çoklu analiz girişi gibi) analizler ve hizmet için farklılıklar bulunmaktadır. Fiyatlar konusunda ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşın.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.