0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Programı Nedir?

SPSS, yani İngilizce olarak Statistical Package for the Social Sciences Türkçe olarak Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı adındaki bir bilgisayar programıdır ve başta Sosyal Bilimler olmak üzere Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında hatta kurum ve kuruluşların Pazar araştırması yapmasında kullanılmaktadır. spss programı, Windows ile Mac bilgisayarlarında çalışmaktadır. Microsoft Excel programına benzeyen bir görünüme sahiptir.

Spss Programı Ne İşe Yarar?

SPSS programı, anket analizleri başta olmak üzere fen bilimleri ile sağlık bilimleri alanlarında elde edilen kimi ölçümlerin çözümlenmesinde kullanılır. Verilerin adet bazında sayısal dağılımların belirlenmesinde frekans analizi yöntemi kullanılır. Elde edilen verilerle ilişkili ortalama, mod, standart sapma, medyan cinsinden değerlerin hesaplamasında ise tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılır. Tanımlayıcı istatistikler ve Frekans analizi temel analizler olup kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

İlişki ya da Karşılaştırma analizleri iki grup altında yapılır. Bu iki grup parametrik ile non parametrik adını almıştır. Parametrik veya non parametrik analiz yönteminin kullanıp kullanılmayacağına belli ölçütlere göre karar verilir. Bu ölçütlerin başında verilerin homojen olup olmadığı ya da normal dağılıma uygun olup olmadığı gelmektedir. Homojenlik ile Normal dağılım kavramları istatistiksel bilgi gerektirir. Kısa bir şekilde anlatacak olursak; 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 3 biçiminde bulunan bir veri sıralaması normal dağılım gösterirken; 1, 6, 2, 1, 8, 2 biçiminde bulunan bir veri sıralaması ise normal dağılım göstermemektedir diye açıklanabilir. Kısaca; normal dağılım ve homojenlik veri sıralaması verilerinin birbirine ne denli yakın veya uzak olduğunu yani diğer bir deyişle ne denli dağınık olduğunu gösterir.

Frekansla tanımlayıcı istatistiklerin kıyaslaması yapıldığı zaman, parametrik testler Independent t test yani Bağımsız Örneklem t testi, One Way ANOVA yani Tek Yönlü Varyans Analizi ve bu testlerin non parametrik karşılığı Mann Whitney U test ve Kruskal Wallis H testleri kısmen bile olsa uzmanlık gerektirmektedir. Bu çözümlemeler 2 ya da daha çok gruba ait sıra ortalamalarının karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Karşılaştırma analizlerine ilave olarak korelasyon ve regresyon gibi ilişki çözümlemeleri de SPSS programı üzerinde spss veri girişi ile yapılabilmektedir. Regresyon analizleri yalnızca normal dağılım özelliği gösteren veriler üzerine uygulanırken, korelasyon analizleri normal dağılım özelliği gösteren ve normal dağılım özelliği göstermeyen veriler üzerine uygulanabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

SPSS analizleri uygulamalarında yapılan en büyük yanlış geleneksel yaklaşımların kullanılmasıdır. Kaba bir tabirle “bizim imam bu şekilde yapmış, bu sebepten biz de böyle yapalım” ifadesi tarzı geleneksel yaklaşıma örnektir. Yapılan analizde önemli olan nokta kimin ne türde analiz yaptığı değil ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığıdır. Bu nedenle SPSS programı kullanılarak hangi analizlerin gerçekleştirileceği ( laboratuvar, saha testleri, ya da anket uygulaması ) çalışmaya başlamadan planlanmalı ve bu çalışma sırası doğrultusunda hareket edilmelidir. Çalışmadan sonra hangi analizlerin gerçekleştirileceğine karar vermeye çalışmak oldukça risk taşıyan bir durumdur ve yapılan tüm ölçümlerin boşa gitmesine sebep olur. Bu nedenden dolayı SPSS olsun ya da başka bir analiz programı olsun hangisi kullanılacaksa fark etmez çalışmaya başlamadan bir uzmana danışmak araştırmacıya fayda sağlayacaktır.

 

İstatistiksel Veri Analizleri

Her biri alanında uzman olan ekibimiz sayesinde her tür akademik çalışmanıza karşılık istatistiksel veri analizi hizmetleri sunmaktayız. İstatistiksel veri analizi işlemlerinde ilk olarak müşteriden çalışmaları ile alakalı hipotezler ya da alt problemler istenilmektedir. Buna göre istenilen hipotez ya da alt problemlere uygun istatistiksel veri analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Eğer müşterinin hipotezleri ya da alt problemleri mevcut değilse firmamız tarafından bunlar tamamlanabilmektedir. Ayrıca veri analizleri sonucunda ortaya çıkan tablolar ayrıntılı olarak yorumlanabilmektedir.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.